Facebook logo

Udzielamy wsparcia

Fundacja NEUCA dla Zdrowia powstała po to, by jeszcze skuteczniej realizować misję społeczną w zakresie ochrony zdrowia wyznawaną przez Grupę NEUCA.

Jakie projekty mogą ubiegać się o wsparcie?

W oparciu o przyjęte zasady udzielania dotacji przewidujemy wsparcie dla działań mających takie cele jak m.in.:

 • poprawa dostępu pacjentów do nowoczesnych form leczenia i rehabilitacji, w tym farmakoterapii
 • poprawa standardów ochrony zdrowia w grupach szczególnej troski i zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak bezrobotni, bezdomni, osoby uzależnione, osoby z niepełnosprawnością, samotne
 • promocja profilaktyki i edukacji zdrowotnej
 • wsparcie edukacji i kształcenia ustawicznego pracowników służby zdrowia

Formy wsparcia

Fundacja NEUCA Dla Zdrowia udziela pomocy w następujących formach:

 • dotacje finansowe
 • darowizny rzeczowe (leki, sprzęt medyczny, artykuły higieniczne itp.)

Procedura wnioskowania

Podmioty ubiegające się o wsparcie przesyłają pocztą elektroniczną oraz tradycyjną wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzania danych osobowych. Wypełniony wniosek, podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz załączniki należy wysłać pocztą na adres: Fundacja NEUCA dla Zdrowia, Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Wnioski są wstępnie analizowane przez Koordynatora ds. Polityki Społecznej. Kryteria oceny to:

 • zgodność z celami statutowymi Fundacji NEUCA Dla Zdrowia
 • poprawność pod względem formalnym (kompletność wniosków, osobowość prawna wnioskodawcy itd.)

Następnie wnioski są przedkładane Komisji Polityki Społecznej. Rada zbiera się cztery razy w roku (po zakończeniu kwartału).

Przy wyborze wniosków Komisja kieruje się następującymi kryteriami:

 • stopień zgodności z celami statutowymi Fundacji NEUCA dla Zdrowia
 • znaczenie projektu dla dobra społecznego (najwyższy społeczny zwrot z inwestycji przyznanych środków)
 • praktyczność i realność celów projektu do realizacji

Po rozpatrzeniu wniosków sporządzany jest protokół z posiedzenia Rady Polityki Społecznej Fundacji. Wszyscy aplikujący otrzymują informację o przyznaniu im - lub nie - wnioskowanej kwoty lub jej części.

Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania wniosków złożonych na formularzu innym niż formularz Fundacji NEUCA dla Zzdrowia zamieszczony na stronie.

Rada Polityki Społecznej

 • Komisja Polityki Społecznej Fundacji NEUCA Dla Zdrowia ma za zadanie rozpatrywanie wniosków o wsparcie.

Do Komisji należy decyzja o przyznaniu i formie pomocy.

Przewodnicząca Komisji:

Bogusława Golus-Jankowska
Prezes Zarządu Fundacji NEUCA dla Zdrowia

Członkowie Komisji:

Bogusława Golus – Jankowska
Prezes Zarządu Fundacji NEUCA dla Zdrowia

Marta Zawal-Rybak
Członek Zarządu Fundacji NEUCA dla Zdrowia

Barbara Benke
Prokurent Fundacji NEUCA dla Zdrowia


Regulamin udzielania pomocy

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.06.2022 r. wchodzą w życie zmiany do Regulaminu przyznawania świadczeń w ramach Programu wsparcia charytatywnego Fundacji NEUCA dla Zdrowia.

Warunki ogólne Fundacji NEUCA dla Zdrowia dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie charytatywne znajdują się w regulaminie:

Wniosek o wsparcie

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.07.2017r. wchodzą w życie zmiany do Wniosków o wsparcie charytatywne w ramach Programu wsparcia charytatywnego Fundacji NEUCA dla Zdrowia.

Uzupełniony wniosek o wsparcie charytatywne, podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wszystkie niezbędne załączniki, należy wysłać drogą elektroniczną na adres kontakt@fundacjaneuca.pl oraz pocztą tradycyjną na adres:

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA
ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń

Poniżej formularze do wypełnienia:

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Akceptuj