Facebook logo

Projekt "Weź głęboki oddech"

Przetarg został zakończony

W związku z realizacją Projektu „Weź głęboki oddech” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługę w zakresie wydruku i dostawy materiałów informacyjno-edukacyjnych w ramach kompleksowej kampanii medialnej mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) obejmujące:

Materiały drukowane: Niezbędnik pacjenta

Ilość stron: 32 + 4 strony okładki

Papier: okładka: kreda 170g, środek: offset 90g, oprawa zszywana

Nakład: 30 000 szt.

Rozmiar: A5

Zadruk: 4+4

Wymóg w zakresie pakowania: po 100szt.


Adres dostawy: Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wszystkie materiały muszą zawierać informację o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu za pomocą:

1) znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu;

2) barw Rzeczypospolitej Polskiej;

3) znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny. Dodatkowo muszą zawierać logotypy podmiotów realizujących przedmiotowy projekt tj.: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła 2, Fundacja Neuca dla zdrowia oraz Krakowskiego Alarmu Smogowego

Treści merytoryczne zostaną przesłane przez Zamawiającego.

Pliki do pobrania:

- formularz ofertowy

- zapytanie ofertowe

Projekt „ Weź głęboki oddech ” nr POWR.05.01.00-00-0014/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowany przez podmiot nie należący do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.


Procedura wyboru wykonawcy ze względu na brak ofert spełniających kryteria wyboru zakończyła się brakiem wyłonienia wykonawcy.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Akceptuj