Facebook logo

Projekt "Dorosłość bez próchnicy"

W związku z realizacją Projektu „Dorosłość bez próchnicy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zapraszamy składania ofert na usługi w zakresie przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych (zajęć kulinarnych) przeprowadzonych w formie on-line z udziałem znanego celebryty.

Czas trwania warsztatów: ok. 60 min

Wymagania:

 • Realizacja w Full HD (1920x1080 px, proporcja 16x9), ew. PAL (768x576 px, proporcja 16x9).
 • Natywnie materiał video winien być rejestrowany w standardzie 4K
 • Poziom fonii – dla plików w domenie cyfrowej maksymalnie -18dBFs.

Grupę docelową projektu stanowi młodzież w wieku 15 - 19 lat. Wykonawca zapewni aby treść merytoryczna oraz opracowanie były atrakcyjne , ciekawe i w pełni dostępne dla w/w grupy docelowej.

Twórca dołączy wymagane informacje i oświadczenia:

• metryczkę określającą producenta, nazwę warsztatów w formie on-line, długość nagrania, autora scenariusza, kompozytora, wykonawców oraz tytułów wykorzystanych w reklamie utworów

• dokumenty stwierdzające, że utwór jest wolny od wad prawnych i nie narusza dóbr osób trzecich i nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

• w przypadku wykorzystania w warsztatach w formie on-line utworu muzycznego pisemna zgoda jego autora lub pełnomocnika na jego wykorzystanie zawierającej oświadczenie, iż wszelkie opłaty z tego tytułu zostały dokonane

Oferta powinna zawierać całościową wycenę następującego zakresu prac:

 • zdjęcia, montaż, realizacja, dźwięk,
 • przygotowanie wersji z liternictwem,
 • opracowanie muzyczne i graficzne warsztatów,
 • zapewnienie celebryty kulinarnego wpisującego się w tematykę warsztatów

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wytworzonych materiałów filmowych w zakresie:

 • utrwalania i zwielokrotniania - utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których warsztaty utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
 • publicznego wystawiania lub udostępniania w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 • Ścieżka dźwiękowa i lektor: Wykonawca zapewni co najmniej 3 różne ścieżki dźwiękowe do wyboru oraz próbki głosu lektora przed przystąpieniem do nagrywania i montażu ścieżki dźwiękowej. Wraz z finalnymi warsztatami w formie on-line Wykonawca dostarczy oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranego fragmentu muzycznego oraz nagrań głosu lektora.
 • Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zezwolenia osób, których wizerunki zostaną utrwalone w materiale promocyjnym na ich rozpowszechnianie.
 • Wykonawca zobowiązuje się do współpracy merytorycznej w zakresie przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych (zajęcia kulinarne) przeprowadzone w formie on-line z udziałem znanego celebryty z Zamawiającym.
 • Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi wobec którego zachodzą okoliczności opisane w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, które uniemożliwiałyby Wykonawcy uzyskanie i realizację zamówienia objętego postępowaniem.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Pliki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe

- Formularz ofertowy

- Oświadczenia

"Dorosłość bez próchnicy" - program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, organizatorem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny w partnerstwie z Fundacją NEUCA dla Zdrowia

Wygrana oferta została przedstawiona przez firmę: ALLESPOT.pl Magdalena Klawińska

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Akceptuj